Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání


Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v PDFInformace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v PDF
 

 

SpolečnostPROFIFLEX s.r.o., IČ: 29363667, se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75483, zastoupena Liborem Ondráškem, jednatelem (dále též „zaměstnavatel" nebo „správce osobních údajů") informuje uchazeče o zaměstnání ve společnosti  PROFIFLEX s.r.o., jakožto subjekt údajů o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR"):

 

 

Společnost PROFIFLEX s.r.o. Vás tímto informuje, že na základě Vaší žádosti o zaměstnání/poptávky zaměstnání/emailu, kterým se ucházíte o zaměstnání ve společnosti PROFIFLEX s.r.o., jí byly z Vaší strany poskytnuty osobní údaje a další data v emailu a jeho přílohách uvedené, a tyto údaje (či údaje získané z veřejných zdrojů) budou společnosti PROFIFLEX s.r.o. zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zákon), a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

 

Vámi poskytnuté osobní údaje a další data budou zpracovány za následujících podmínek:

 

Účelem zpracování osobních údajů je realizace výběrového řízení na Vámi vybranou pracovní pozici a/nebo vyhledání vhodné pracovní příležitosti ve společnosti PROFIFLEX s.r.o. (v případě, že jste se na společnost PROFIFLEX s.r.o. obrátili mimo souvislost s konáním konkrétního výběrového řízení) a případné jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiného pracovněprávního vztahu. Společnost PROFIFLEX s.r.o. se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

 

Údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k ověření, zda pro Vás společnost PROFIFLEX s.r.o. má vhodnou pracovní pozici a případného ukončení jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiného pracovněprávního vztahu. Další zpracování Vašich osobních údajů je možné pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.   

 

Společnost PROFIFLEX s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • jméno, příjmení, rodné příjmení, předchozí příjmení, titul
 • datum narození
 • místo narození
 • rodné číslo (u cizinců přidělené rodné číslo)
 • státní příslušnost
 • trvalé bydliště
 • kontaktní adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo občanského průkazu k ověření totožnosti
 • dosažené vzdělání
 • dosavadní praxe
 • doklad o bezúhonnosti
 • lékařský posudek, doklad o změněné pracovní schopnosti
 • skutečnost, zda jste poživatelem důchodu (rozhodnutí o přiznání důchodu)
 • údaje o nařízených exekucích či insolvenci
 • zdravotní pojišťovna
 • údaje o manželovi, partnerovi (jméno, příjmení, adresa bydliště, zaměstnavatel) a dětech (jméno, příjmení, rodné číslo), na které zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění
 • číslo účtu u peněžního ústavu (pro zasílání platu)
 • fotografie

 

Bez poskytnutí těchto údajů není možné uzavřít pracovně-právní poměr a plnit zákonné a smluvní povinnosti zaměstnavatele.

 

Zpracování osobních údajů muže být jak automatizované, tak neautomatizované a probíhá v informačních systémech používaných společností PROFIFLEX s.r.o. Osobní údaje jsou zpracovávány k tomu určenými zaměstnanci. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Těmito třetími osobami jsou zejména provozovatelé účetních a daňových systémů, či poskytovatelé informačního systému. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu se zákonem a GDPR dodržovány ve společnosti PROFIFLEX s.r.o.

 

Vaše osobní údaje jsou předávány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností společností PROFIFLEX s.r.o.. Příjemcem osobních údajů mohou dále být orgány veřejné moci, kterým jsou údaje sdělovány v souvislosti se vznikem a ukončením pracovního poměru, s výplatou mzdy, případně s jinými skutečnostmi souvisejícími s pracovním poměrem či jiným pracovněprávním vztahem:

 

dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění:

 • inspekce práce;
 • Úřad práce České republiky;
 • Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • soudy, státní zástupci, policejní orgány;
 • Národní bezpečnostní úřad a zpravodajská služba;

 

a dále:

 • České správě sociálního zabezpečení;
 • Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství;
 • Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, z důvodu zákonem stanovené povinnosti předkládat způsobilost zaměstnanců
 • Pojišťovně (pojištění zaměstnanců na pracovní úrazy);
 • zdravotním pojišťovnám
 • jiným subjektům na základě písemného zmocnění

 

Společnost PROFIFLEX s.r.o. nepředává předmětné osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

 

Společnost PROFIFLEX s.r.o. garantuje práva uvedená v ustanoveních zákona a GDPR tj. zejména právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. Uchazeč má rovněž právo na vznesení námitky proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Uchazeč může uplatnit svoje nároky písemně nebo ze své e-mailové adresy u Libora Ondráška,

e-mail: ondrasek@profiflex.cz.

 

Aktuální informace o způsobu, rozsahu a jiných podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů můžete získat na těchto kontaktech Jméno: Libor Ondrášek, e-mail: ondrasek@profiflex.cz, tel:  +420 547 723 090.

 

V Brně dne 25.5.2018

 

PROFIFLEX s.r.o.

Libor Ondrášek, jednatel